Přednosti socialistického zdravotnictví

15/12/2013    

0


V letech 1948 až 1989 převzal péči o zdraví lidu stát zřídily se tehdy Krajské a Okresní Ústavy Národního Zdraví a tyto organizace v tomto období za pomocí Československého Červeného Kříže poskytovali občanům tohoto státu náležitou lékařskou péči v rámci preventivní a léčebné péče,kde náklady za tuto lékařskou péči hradil stát. Lékařská péče se tehdy dělila na :

Preventivní péči ve všech oblastech medicíny a ošetřovatelství.

Dále : Na ženy v oblasti gynekologické

V oblasti dětského lékařství kde se náležitě a velmi detailně poskytovala péče o dětské pacienty a dorostence.

Prevence byla také zaměřena na onemocnění zhoubných nádorů všeho druhu.
Dále na zaměstnané osoby ve stavebnictví v zemědělství a lesnictví dále v zahradnictví ve státních traktorových stanicích na údržbě zemědělských strojů dále u profesí jako byli ošetřovatelé podkováři koní a skotu dále zaměstnance v hornictví a hutnictví dále na výkonné sportovce dále na zaměstnance na železnici v dopravě autobusové v obchodní sféře a v potravinářském průmyslu a pochopitelně i jiných profesí.

Tato prevence která byla zákonem povinná vyplývala ze zákona péče o zdraví lidu z roku 1966 sb a myslím že byla velmi efektivní a pro rozvoj zdravého obyvatelstva a budoucí generace velmi žádaná.Dále socialistické zdravotnictví poskytovalo očkování všem občanům bez platně a náklady na toto očkování v rámci prevence bylo hrazeno státem a bylo také velmi chválihodné že toto očkování bylo ze zákona povinné. A nikdo ho nemohl odmítnout !

Také velice dobře byla propracovaná dispenzarizace nebo li vyhledávání a následná evidence chronicky nemocných pacientů nebo zvlášť rizikově nemocných osob v rámci preventivní a léčebné péče.Na začátku toho všeho byla myšlenka která se s odstupem času na vlnách našich osudů zhmotňovala a pozitivní výsledek v rámci preventivní a léčebné péče která byla poskytována bezplatně pro každého člověka – občana na sebe nedal dlouho čekat,jinak řečeno pozitivní výsledky byli zjevně viditelné a nepřehlédnutelné.

  1. Klesla výrazně dětská úmrtnost.
  2. Eliminovalo se počet infekčních a pohlavních chorob včetně samotné plicní TBC.
  3. Dětské choroby na které se před rokem 1948 úmíralo byli podchyceny preventivní péči + očkováním které bylo nejen pro všechny bez platné ale také zákonem povinné.
  4. Klesla úmrtnost matek při porodu.Také v rámci společenských kontextů vymizeli nelegální interupce které za úplatu poskytovaly aděličkářky které svoji činnost provozovaly tajně a nelegálně
  5. Postoj zdravotnictví na úseku ošetřovatelské péče se výrazně prohluboval jak v ústavní tak i v ambulantní péči ,v každém okresním městě i na odlehlých vesnicích bylo obvodní zdravotnické středisko které poskytovalo preventivní a léčebnou péči svým občanům kde takovéto zdravotnické středisko svojí součinností ale i odpovědností spadalo pod okresní ústav národního zdraví. A i jeho zaměstnanci byli součinně odpovědní za péči kterou poskytovali občanům ve svém obvodě.

Na obvodním zdravotnickém středisku to byli tyto zaměstnanci OÚNZ :

Ordinace obvodního lékaře pro dospělé pacienty měla :
Jednoho obvodního lékaře a dvě zdravotní sestry jedna obvodní zdravotní sestra zajišťovala péči v ordinaci k ruce obvodního lékaře a druhá obvodní zdravotní sestra poskytovala péči v terénu nebo li v obvodě v rámci ošetřovatelské péče u občanů – pacientů kteří se nemohli v daném momentu sami dopravit do ordinace obvodního lékaře – Poznámka : Protože tehdy ještě neexistovali samostatné domácí ošetřovatelské péče jako tomu je dnes.

Ordinace obvodního dětského lékaře měla jednoho obvodního lékaře – pediatra a dvě obvodní dětské sestry které pracovali úplně stejným postupem v rámci preventivní a léčebné péče jako ordinace obvodního lékaře pro dospělé pacienty s tím rozdílem že primární péče byla zaměřena na dětské pacienty a dorostence.Krom toho obvodní dětský lékař také docházel do jeslí a v rámci preventivní a léčebné péče dohlížel nejen na správný chod jeselní péče na úseků kojenců a batolat ale také docházel do mateřských a základních škol kde také pod drobným a detailním dohledem dětského obvodního lékaře byl také správný a hlavně zdraví systém stravování ve školách základních mateřských a pochopitelně i v jeselní péči.

Ordinace stomatologická nebo li zubní ambulatorium měla jednoho zubního lékaře a jednu zubní intrumentářku zde se poskytovala preventivní a léčebná péče stomatologická dospělým i dětem.

Ordinace ženského lékaře měla: jednoho lékaře gynekologa – porodníka a jednu porodní asistentku která mnohdy a opakovaně docházela i do rodiny k budoucí mamince kde bylo v očekávání že bude přírůstek do rodiny,zde se také náležitě poskytovala preventivní a léčebná péče gynekologicko porodnická která také byla plně hrazena státem ve prospěch občanů a pracujícího lidu.Nelze také opominout závodní preventivní péči kterou poskytoval v rámci preventivní a léčebné péče tz. dílenský lékař a závodní zdravotní sestra v závodní ošetřovně.Kde se poskytovala prevence zaměstnancům který pracovali v průmyslu textilním potravinářském v zemědělství na železnici v hutích apod. Realizovali se bez platné státem hrazené vstupní a výstupní prohlídky těchto zaměstnanců které mnohdy ihned odhalili zdravotní stav člověka zda li jest způsobilý pro výkon dané profese a práce či nikoliv.

V rámci preventivní a léčebné péče o občany tohoto státu v letech 1948 až 1989 se také aktivně podílel českolovenský červený kříž který byl v hojném počtu zastoupen dobrovolnými zdravotnicemi ČSČK které byli velmi přínosné pro poskytování zdravotnické péče jak v ambulantním tak i v ústavním sektoru socialistického zdravotnictví.

Dobrovolná zdravotní sestra ČSČK byla odborně nejlépe připraveným zdravotníkem ČSČK. Vyplývalo to z charakteru její práce – pracovala většinou samostatně měla tedy i značnou odpovědnost.Pomáhala řešit široké otázky ochrany zdraví pracujících v závodech a spoluobčanů v sídlíštních a vychovávala tak svým postojem a přístupem spoluobčany ke zdravému způsobu života. Při preventivních prohlídkách dobrovolné zdravotní sestry ČSČK poskytovali obvodnímu lékaři a obvodní zdravotní sestře účinnou pomoc pomáhali při vstupních prohlídkách při očkování při depstáži zhoubných nádorů v boji proti nemocem hromadného výskytu proti alkoholismu a jiným toxikomániím proti nemocem z povolání.

V péči o ženu a dítě dobrovolné zdravotní sestry ČSČK pomáhali v dětských poradnách obvodního dětského střediska v jeslích mateřských školách a mnohdy i ve školní zdravotní službě. Při nedostatku středního zdravotnického personálu obětavě vypomáhali dobrovolné zdravotní sestry ČSČK v nemocnici na lůžkovém oddělení formou hospitací kde pod dohledem středních zdravotnických pracovníků ” tj. diplomovaná sestra – ošetřovatelka ” byli těmto dobrovolným zdravotním sestrám ČSČK kromě běžných pracovních úkolů svěřovány i odpovědnější ošetřovatelské úkony ve prospěch hospitalizovaných pacientů.

Hlavním těžištěm působnosti dobrovolných zdravotních sester ČSČK byla dobrovolná pečovatelská služba kde podle pokynů obvodního lékaře a obvodní zdravotní sestry pečovali o nemocné staré a osamělé občany ve svém okolí a to buď sousedskou výpomocí nebo formou pečovatelské služby která byla tehdy bezplatná a organizována odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského Národního Výboru. V ústavní péči o nemocného člověka – pacienta pečoval tým lékařů v čele primáře daného oddělení na poskytování primární ošetřovatelské péče nemocných dohlížela vrchní sestra byla to vždy služebně nejstarší a odborně erudovaná zdravotnice co nařídila podřízeným sestrám na oddělení v rámci ošetřovatelské péče ve prospěch nemocných – o tom se nediskutovalo.Tehdy plat zdravotní sestry byl minimálně 580,- Kčs maximálně 620,- Kčs postupový plat jednou za dva roky odsloužené práce u lůžka přesčasové hodiny se nepropláceli přesto to nikdy pacientům nebylo nikterak dáno najevo tehdy by si žádná zdravotní sestra ani lékař nedovolil vydírat společnost a nemocné pacienty jenom proto že chce přidat na platě jako se tomu děje v dnešní době viz : Akce děkujeme odcházíme…

Tehdy lékaři ale i zdravotní sestry měli blíž k nemocným pacientům měli více empatie a pochopení k nemocnému tehdy ještě platilo krédo ” SLOUŽÍM ZDRAVÍ LIDU ”

ANO myslím si že tehdy zdravotníci a lékaři toto krásné povolání které je spíše poslání dělali s úctou a láskou a byli si vědomi že do tohoto krásného povolání vstoupili dobrovolně s určitými cíli že chtěli pomáhat nemocným a potřebným lidem ve zdraví i nemoci.

Myslím si že úspěchy socialistického zdravotnictví v letech 1948 až 1989 byli nesporné a nedají se zpochybnit i po tolika letech na vlnách osudů. Neboť zde patřila široká dostupnost bezplatné základní i specializované lékařské péče kde tehdy podstatně vzrůstal počet nemocničních lůžek bylo postaveno spousty nových nemocnic a poliklinik dětských ozdravoven dětských domovů a kojeneckých ústavů lázeňská péče byla pro občana také dostupná a bezplatná jinak řečeno veškerá opatření ve prospěch obyvatelstva byla podstatně zlepšována co do celkové kvality preventivní a léčebné péče což byl také cíl socialistického zdravotnictví v letech 1948 až 1989.

Dnes tomu jest bohužel na opak ! A vždy to odnese nemocný člověk – pacient bohužel.
Záznam zhotovila

Honzina Maagová
Dobrovolná ošetřovatelka ČČK
korespondentka občanské žurnalistiky
T R U T N O V
JanaMaag@seznam.cz

V rubrice: Zdraví