Platební karty Československá obchodní banka

10/05/2009    

0


Nabídka kreditních karet pro občany

Československá obchodní banka (dále jen ČSOB) je na informace poměrně skoupá, nicméně přesto se pokusím provést srovnání z dostupných zdrojů. ČSOB vydává pro své klienty – občany kreditní kartu v následujících variantách: jedná se o kartu od společnosti Mastercard a to v elektronické (neembosované podobě), v embosované variantě a kartu typu Gold. Nevýhoda: opět karta vydávaná pouze jednou kartovou asociací, tedy snížená možnost použití, zejména ve vybraných zahraničních destinacích.

Podmínky zřízení

Při žádosti o kreditní kartu ČSOB klient předkládá potvrzení o výši průměrného příjmu za poslední tři měsíce (popř. je možné doložit příjmy spolužadatele), pokud se jedná o klienta ČSOB, kterému přicházejí příjmy na běžný účet po dobu alespoň tří měsíců, není nutné příjem dokládat. Další podmínkou pro zřízení kreditní karty je věk v rozmezí 18 – 65 let a v případě, že se jedná klienta pocházejícího z jiné země než je ČR, EU a EHP také potvrzení o trvalém či přechodném pobytu na území ČR minimálně po dobu splatnosti úvěru. Podmínkou pro zřízení kreditní karty není existence běžného účtu u ČSOB.1
Nevýhoda pro klienty: horní věková hranice, klienti vyšší věkové kategorie na kreditní kartu u této banky nedosáhnou, u valné většiny ostatních bank je již tato podmínka zrušena (včetně České spořitelny).

SILVESTR 2012 -2013

Design

Kreditní karty ČSOB jsou vydávány pouze v jednom designu, který se v určitých intervalech obměňuje podle potřeb banky. Klient tedy nemá možnost zvolit vlastní vzhled karty, ale nemá také možnost vybírat již z existujících designů, je tedy značně omezen při volbě vzhledu svojí karty.

Základní či volitelné služby ke kartě

Jak mi sdělil přímo pracovník informační linky ČSOB, banka žádné speciální služby ke kartě nenabízí, protože že takové služby nepřinášejí klientům žádný užitek a jsou tedy pro ně zbytečné. Toto vyjádření jistě nepotřebuje žádný komentář, nicméně se domnívám, že snahou každé banky by mělo být nejen klienta získat, ale také si jej udržet, třeba pomocí pestré nabídky různých služeb. A každého klienta jistě potěší, pokud ke zvolenému produktu obdrží nějakou službu navíc, z psychologického hlediska je to projev toho, že si ho banka váží a pro banku může být (z hlediska zisku) takto zvolená strategie neocenitelným přínosem.

Za určitý nadstandard můžeme považovat pouze volitelné datum splatnosti, tzn., že klient si zvolí datum splatnosti a tím si zároveň zvolí i nastavení účetního cyklu, např. od prvního do posledního dne v měsíci. Tuto službu Česká spořitelna ani Komerční banky svým klientům nenabízejí. Dále pak může být pro klienty výhodné také to, že si mohou hotovost z kreditní karty převést na svůj běžný účet (v případech, kdy se jedná o větší hotovost, kterou nelze vybrat z bankomatu nebo zaplatit kartou), nicméně za tuto službu si účtuje ČSOB poplatek 1 % z hodnoty transakce. Jako i předchozí porovnávané banky nabízí ČSOB možnost sledování kartového účtu pomoc elektronického bankovnictví (placená služba).

Doplňkové služby – pojištění

Cestovní pojištění

Oproti České spořitelně (dále jen ČS) a Komerční bance (dále jen KB) nabízí ČSOB ke svým kreditním kartám také cestovní pojištěníi, které se vyznačuje následujícími parametry: Jedná se o pojištění léčebných výloh a pojištění škody na zdraví a majetku, v případě varianty Exclusive a Gold jsou pojištěny také trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu či ztráta zavazadel. Ke standardní variantě je možné sjednat také připojištění rodinných příslušníků, u variant Exclusive a Gold je toto připojištění zahrnuto automaticky. Pojištění platí po celou dobu platnosti karty a poskytuje klientům nepřetržitou ochranu po dobu 90 dnů (varianty Exclusive a Gold po dobu 120 dnů). Pojištění je možné sjednat v jakékoli variantě, tj. i k neembosované kreditní kartě můžete mít pojištění typu Gold, ale připravte se v tomto případě na vysoké poplatky, které jsou úměrné výši pojistného krytí. U karty Mastercard Gold je pojištění Gold zahrnuto v ceně.

Ceny jsou následující:

1. varianta Standard s ročním poplatkem 300 Kč, Standard Family 800 Kč
2. varianta Exclusive s ročním poplatkem 1000 Kč, Exclusive Family 2200 Kč
3.varianta Gold s ročním poplatkem 1400 Kč, Gold Family 2600 Kč.

Pojištění odpovědnosti při ztrátě a odcizení karty

Toto pojištění je účinné již 72 hodin pře podáním zákazu na kartu, kryje případnou finanční ztrátu při neoprávněné manipulaci s kartou, poplatky vzniklé podáním zákazu a výrobou náhradní karty, náhrada vybrané hotovosti, náhrada klíčů od místa trvalého bydliště a úhrada poplatků za pořízení nových osobních dokladů. Toto pojištění nekryje transakce pořízené s použitím PIN.

Pojistné varianty a poplatky s nimi spojené:

Tabulka 2 – pojistné varianty

Varianty

Roční limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění při odcizení hotovosti

Roční jednorázové pojistné

Basic

do 15 000 Kč

2 000 Kč

150 Kč

Classic

do 50 000 Kč

5 000 Kč

460 Kč

Super

do 85 000 Kč

10 000 Kč

800 Kč

Premium

do 150 000 Kč

15 000 Kč

1 050 Kč

Extra

do 200 000 Kč

20 000 Kč

1 300 Kč

Jak je vidět z tabulky č. 2, nespornou výhodou tohoto pojištění jsou vysoké pojistné limity, které zajistí bezpečnost i pro klienty s vyšším úvěrovým limitem, což předchozí srovnávané banky nenabízejí.

Poplatky

Poplatky z vydání karty a správu a vedení kartového účtu

Jako první ze srovnávaných bank účtuje ČSOB svým klientům vydání kreditní karty a správu a vedení kartového účtu včetně měsíčních výpisů v jednom poplatku a to následovně: u neembosované karty Mastercard je to roční poplatek 250 Kč, u embosované Mastercard 400 Kč a Mastercard Gold 3000 Kč, což je u srovnávaných bank zatím ta nejlevnější varianta.

Ostatní poplatky

Za přijetí zákazu na platební kartu Mastercard neembosovanou zaplatíte 200 Kč, za embosovanou a Gold kartu Mastercard je to shodně 2000 Kč. Zde se opět setkáváme se závratně vysokým poplatkem za provedení zákazu u embosovaných karet, možná stojí za úvahu skutečnost, že ČS účtuje svým klientům za tuto službu poplatek 500 Kč. Je vysoce pravděpodobné, že díky nejvyššímu vydanému počtu embosovaných karet u nás má ČS sjednány výhodnější smlouvy s kartovými asociacemi, popř. tyto služby pro klienty dotuje ze svých zisků. Odvolání přijatého zákazu klienti ČSOB neplatí. Za výrobu náhradní karty zaplatí klient 150 Kč bez ohledu na typ karty.

Za opětovné vygenerování PIN si klient musí připravit částku 150 Kč, za jeho změnu v bankomatu ČSOB 50 Kč, což ale platí pouze u neembosované kreditní karty Mastercard, u ostatních kreditních karet je změna PIN zdarma.

V případě nesplácení poskytnutého úvěru klient obdrží klient upomínku (300 Kč), popř. výzvu k uhrazení dlužné částky (500 Kč). Klient si také může nastavit službu 100% inkasa s ročním poplatkem 200 Kč.

Dále se zaměříme na skupinu transakčních poplatků. Za výběr z bankomatu ČSOB v ČR zaplatí klient 6 Kč + 1 % z vybírané částky, na Slovensku 6 Kč + 1,5 %, z ostatních bankomatů v tuzemsku 30 Kč + 1 %, z bankomatů v zahraničí 80 Kč + 1,5 %. Při využití služby Cash advance v tuzemsku je nutné počítat s poplatkem 150 Kč + 1,5 %, v zahraničí 200 Kč + 1,5 %. Za převod z kreditního účtu na účet běžný účet vedený u ČSOB zaplatí klient 1% z hodnoty převodu.

Úroky a bezúročné období

ČSOB nabízí kreditní kartu s roční úrokovou sazbou 19,2 % a stejně jako KB nerozlišuje, zda klient použil kartu u obchodníka anebo s ní vybral hotovost z bankomatu. Velkým plusem pro klienty je to, že ČSOB nejenom nabízí bezúročné období u své kreditní karty, ale toto bezúročné období pokrývá také výběry z bankomatu a převody klienta na běžný účet. Bezúročné období má maximální délku 45 dnů (podobně jako u ostatních bank, klient si může zdarma nastavit službu automatického splácení celé částky (nabízí i ČS, ale s měsíčním poplatkem).

V rubrice: Finance