Abrahámovská náboženství

27/03/2012    

2


Možná znáte vyjádření Abrahámovské náboženství, možná také ne? Chtěl bych zde vysvětlit co je tímto termínem myšleno.

Tímto termínem nejsou myšleny nějaké kulty, sekty a nebo podobné věci. Tento termín označuje souhrnnou složku pro nejstarší náboženské směry, které pocházejí z Palestiny a Arábie. Těmito směry se myslí: judaismus, křesťanství a islám. Judaismus patří mezi nejstarší a první směry (Mojžíš, Izák, Josef, Abrahám, Jozue), křesťanství je tzv. mladším bratrem judaismu a do tohoto směru můžeme zařadit postavy jako Ježíš, Jan Křtitel, Panna Maria a Marie z Magdaly. A jako posledním a nejmladším bráškou je islám, který vznikl až v 7.století n.l. (Mohammed apod.).

SILVESTR 2012 -2013

Tyto směry se za přispění „vyvolených“ vždy nějakým směrem posunuly a vzniklo vždy něco nového.

  • Mojžíš byl od narozením židovského původu, ale vychovávaný byl v paláci panovníka a tak se mu dostalo vzdělání v egyptském náboženském směru. A dcera faraóna se o něho starala jako o vlastního. Mojžíš po té dokázal osvobodit svůj lid ze zajetí a Jozue je dovedl k zemi zaslíbené.
  • Ježíš byl narozením židovského původu, ale dal podnět k vzniku křesťanského směru. Zemřel za nás a naše hříchy na kříži, chodil po zemi léčil a konal zázraky.
  • Mohammedovi se zjevil archanděl Gabriel (arabsky Džibríl), který mu zvěstoval poselství a zjevil mu Boží slovo – Korán. Mohammed tak dal vznik novému směru – islámu.

Každé náboženství má své pro a proti, víra však je dokonalá a nemá své chyby jen lidé, kteří mají v sobě zlobu se snaží tyto chyby nalézt.